Sepetim(0)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Unvan: Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Ticaret A.Ş.

MERSİS No: 0415045302000015

Adres: Teşvikiye Caddesi City’s Nişantaşı AVM No:162 Kat:6, Şişli / İstanbul Telefon: 0 212 455 05 05

E-Posta: musteri.hizmetleri@gulaylar.com

Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu beyan, Şirketimizin gerek internet sitesi ve sair elektronik ve dijital iletişim yolları üzerinden gerçekleştirdiği gerekse mağazaları aracılığıyla sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında kişisel verileri elde edilen ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Şirketimiz tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda metin güncellenecektir.

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

Şirket olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanın gerekmediği durumlarda yapacağınız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz başta Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti amaçlarıyla EK-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşmaktayız. İştiraklerimizle ve iş ortaklarımızın güncel listesi www.gulaylargroup.com adresinde bulunmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:

Kişisel verileriniz; şirketimiz, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ve satış ve çalışanlarımız aracılığıyla mağazalarımızı ziyaretiniz sırasında doldurulan sair formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, elektronik posta ile iletilen bilgiler ile sair her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

İşbu bilgilendirme formu, şirketimiz Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Ticaret A.Ş. ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 3. c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 5. e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme
 6. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme
 7. g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak www.gulaylar.com internet adresinde yer alan başvuru formatını kullanarak;

 1. a) Teşvikiye Caddesi City’s Nişantaşı AVM No:162 Kat:6, Şişli / İstanbul adresine (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır) ıslak imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla
 2. b) Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve Şirketimiz bünyesinde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama (bu uygulamanın ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla) vasıtasıyla; başvurunuzu kvkkbilgi@diamondline.com.tr veya kvkkbilgi@gulaylar.com e- mail adresine mail ile ileterek kullanabilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alıncaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvurunuzu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması
 • Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Şirketimiz talebinize ilişkin cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirecektir. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, Şirketimizce verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermememiz hâlinde cevap süremizin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri
Kimlik bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler
İletişim bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler
Fiziksel mekân güvenlik bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem güvenliği bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel veriler
Risk yönetimi bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin müşterinin yetkilisi veya çalışanının kişisel verileri
[DİĞER VERİ KATEGORİLERİ] Medeni hal, Meslek ve kişiye özel günler ( Evlilik yıldönümü, tanışma yıldönümü vb.)

Çerez Politikası

Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır.Bu kullanım:

  • Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  • Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır.Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş’in reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.Bu reklamları sunarken, Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır.Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır.E-posta adresiniz, bu platformların sunduğugüvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır.Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır.E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve(b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi("özel hedef kitleniz") oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mobil uygulamada ise çerez yerine, Google ve Criteo SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

Çerez Yönetimi

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü( https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır.Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş çerezleri, Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

Gülaylar Altın Kuyumculuk Mağazaları Tic. A.Ş’in web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Service Provider Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
Google eVar17 Alıcı Email izin bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Google eVar16 Alıcı ID bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Google eVar15 Alıcı yaş bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar14 Alıcı Cinsiyet bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar48 Alıcı kayıt tarihi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar49 Alıcı sisteme son giriş zamanı - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar51 Alıcı VIP bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display hEvar Alıcının hashlanmiş email bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display acsCheck Alıcının +18 ürünleri görüntüleme izni için Persistent Cookie 1 Gün
Criteo Display rememberMe Alıcının sisteme giriş bilgilerini girmeden login olabilmesi için Persistent Cookie 1 Hafta
Criteo Display cid Alıcının Hangi gelir ortağı ile siteye yönlendirildiğini tutmak için Persistent Cookie 1 Gün
Criteo Display anonymousBasketKey Misafir Kullanıcının sepet içeriğine erişebilmek için Persistent Cookie 1 Ay
Criteo Display Sgmdn_buyerID Alıcının Google Tag Manager tarafından segmentlenmesi için Persistent Cookie 1 Gün
Criteo Display __stw MobileWeb görünümünden site görünümüne geçme bilgisi için Persistent Cookie 1 Gün
GÜLAYLAR __lpc MobileWeb’in Landing sayfasının gösterilip gösterilmediğini tutmak için Persistent Cookie 4 Saat
GÜLAYLAR isMember Platformu kullanan kullanıcının üye olup olmadığını tutmak için Persistent Cookie 1 Ay
GÜLAYLAR DailyCampaignCodeCookie Günlük Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak için Persistent Cookie Kampanya Süresi Boyunca
GÜLAYLAR CampaignCodeCookie Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak için Persistent Cookie Kampanya Süresi Boyunca
GÜLAYLAR browserRecentlyViewedSessionId Son görüntülenen ürünlerin listesini tutan ID’yi saklamak için Persistent Cookie 1 Ay
GÜLAYLAR isSignUpPopupClosed Kullanıcının Facebook ile login olduğunun tutulması için Persistent Cookie 1 Ay
GÜLAYLAR rtgCriteo Kullanıcının Criteo ile geldiğini bilgisini tutmak için Persistent Cookie 1 Ay
GÜLAYLAR justJoint Kullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığını tutmak için Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
GÜLAYLAR SID Kullanıcı session Id bilgisi Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
GÜLAYLAR captcaID Kullanıcıya gösterilecek Captca ID’sini tutmak için Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
GÜLAYLAR quickaccess Kullanıcının hızlı erişim ve kısayol erişim linkleri ile geldiğini tutmak için Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
GÜLAYLAR c_nurl Kullanıcının o an hangi url’de olduğunu tutmak için. Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki formu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca kvkkbilgi@gulaylar.com veya kvkkbilgi@diamondline.com.tr adresine taleplerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK'nın 13/2. maddesi hükmü gereğince, talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK'nın 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Formu

Sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki formu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

%100 Güvenli Alışveriş Garantisi
Ücretsiz Sigortalı Gönderi
Ömür Boyu Bakım Garantisi
Koşulsuz İade ve Değişim